O firmě

Každý rok pro veřejný i privátní sektor naprojektujeme a zrealizujeme desítky kilometrů vrtů pro tepelná čerpadla, realizujeme mnoho studní a zhotovíme množství inženýrsko-geologických a průzkumných vrtů. Vrty osazujeme certifikovanými materiály – geotermálními sondami, definitivní studniční výstrojí, šachtami, ponornými čerpadly, realizujeme kompletaci primárních okruhů pro tepelná čerpadla včetně naplnění nemrznoucí směsí. Provádíme komplexní realizace, zpracováváme projektovou dokumentaci ve všech stupních včetně např.  dimenzování a měření tepelné odezvy horninového prostředí, vyhledání vodního zdroje, apod. Zajišťujeme projednání této dokumentace na úřadech, obstaráváme stanoviska dotčených orgánů. Spolupracujeme s řadou významných společností navazujících na naše práce, např. vybavení kotelen tepelnými čerpadly.

Cílem společnosti je poskytování komplexních služeb, samozřejmostí je zdokonalování a rozšiřování poskytovaných služeb v oblasti životního prostředí, obnovitelných zdrojů a stavebnictví – konkrétně v oborech geologie a  hydrogeologie, realizace studní, vrtů pro tepelná čerpadla, inženýrskogeologických a průzkumných vrtů. Spolupracujeme na vytváření legislativního rámce s ostatními subjekty v ČR, poskytujeme odborné konzultace a školení v našich prostorách a v konferenčních sálech. Zajišťujeme přednášky a odborné konzultace pro střední a vysoké školy, např. spolupráce s VŠ ČVUT stavební fakulta. Za tímto účelem je společnost vybavena nejmodernější dostupnou technikou, používá kvalitní materiály a zajišťuje procesy pomocí zkušených a kvalifikovaných pracovníků.

Historie

Společnost Stavební geologie – Geosan, s.r.o. vznikla transformací hydrogeologického závodu podniku Stavební geologie s.p. (od roku 1951), jedné z předních organizací bývalého Československa, specializovaných v inženýrské geologii a hydrogeologii. Po privatizaci v roce 1991 společnost pokračovala v provádění vrtných prací v oboru hydrogeologie, inženýrské geologie, geologického průzkumu, vrtů pro jímání geotermální energie a v ochraně životního prostředí – nápravy starých ekologických škod po celé ČR – práce financované FNM. Od této doby jsme provedli tisíce vrtů v celé ČR a v zahraničí. Tyto vrty dosahovaly hloubek i více stovek metrů, např. práce na lokalitách Děčín (510 m) – jímání geotermální vody teploty 37° C za účelem vytápění, Ústí nad Labem (520 m) vyhledání teplé vody (31° C) pro využití v ZOO. Dále jsme realizovali hydrogeologický průzkum pro vyhledání minerálních vod na lokalitách Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Kyselka u K.V., Stráž nad Ohří (např. minerální vody Mattoni, Magnezia, voda Aquilla, Karlovarská Korunní,..) – desítky vrtů o hloubkách do 260 m. Z průzkumných prací např. práce na lokalitách Potůčky – Krušné hory – průzkumné vrty, hydrodynamické zkoušky, orientace jádra a scanování pro český geologický ústav, dále monitoring podzemních vod v ČR pro objednatele ČMHÚ – práce financované fondy EU na více lokalitách, vrty do 700 m hloubky. Realizace průzkumných a sanačních vrtů na lokalitě Kuřívody (I, II a III etapa), hydraulické štěpení vrtů v horninovém prostředí. Na lokalitách Milovice, letiště Kbely, letiště Čáslav, ad. jsme prováděli sanace znečištěných podzemních vod, a to především ropnými nebo chlorovanými uhlovodíky a čerpání podzemních vod. Již od 90. let s rozvojem technologie zemních tepelných čerpadel a poptávce po jímání geotermální energie jsme realizovali řadu objektů pro soukromý i veřejný sektor, některé akce v rámci dotačních titulů. V poslední době z nejzajímavějších, popřípadě nejrozsáhlejších či technicky nejnáročnějších akcí např. ČSOB Praha Radlice r.2017, vrtné pole 179x150m, celkem 26 850 metrů (zatím největší akce v ČR),  Palác Národní, Praha – 24x120m vrtů ve stavební jámě pod hladinou Vltavy v centru Prahy, Centrální depozitář Národní knihovny v Praze, Zámek Jirny, školy např. MFF UK, VŠE, aquaparky Jablonec, Beroun, ad.  Primární okruhy s vrty pro tepelná čerpadla jsme projektovali a realizačně koordinovali i na lokalitách v zahraničí, Brisino – Itálie, Bělehrad –  Srbsko. V souvislosti s poptávkou po nových vodních zdrojích realizujeme kromě domovních studní i průzkumné vrty pro města a obce za přispění dotací z EU v rámci operačních programů, např. vrty pro města Domažlice, Nepomuk, Zbiroh ad.

Předměty činnosti a oprávnění

Předmět činnosti společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku je:

  • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení §2 písm. a, f, §3 písm. a, f, g, i, zákona ČNR č. 61/1988 Sb.,
    ve znění pozdějších předpisů
  • geologické práce
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • projektová činnost ve výstavbě
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Na všechny uvedené činnosti vlastní společnost potřebné koncesní listiny, živnostenská oprávnění, potvrzení odborné způsobilosti vedoucích pracovníků a další dokumenty potřebné k zajištění předmětu činnosti.

Seznam technického vybavení společnosti je uveden v přehledech technického vybavení.

Sídlo společnosti je ve vlastním areálu v Nučicích u Prahy.