Inženýrská geologie

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
GEOLOGICKÉ DOZORY NA STAVBÁCH A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
PRŮZKUM Y A MAPOVÁNÍ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD (PRŮZKUMY PODLE ČSN 75 9010)
TECHNICKÉ VRTNÉ A SONDÁŽNÍ PRÁCE
LABORATORNÍ ROZBORY – MECHANIKA ZEMIN A HORNIN

Průzkumy pro stavební činnost

Provádíme komplexní průzkumné práce v oblasti inženýrské geologie od posudkové činnosti přes realizaci až po vyhodnocení a interpretaci průzkumných prací. Projekt průzkumných prací vychází z požadavku zákazníka, složitosti a náročnosti plánované stavby, studia archivních podkladů a terénní prohlídky lokality. Výstupy inženýrsko-geologického průzkumu následně využívají projektanti, kteří navrhují a dimenzují základové konstrukce staveb.

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

 • předběžný (orientační) a podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro obytné a průmyslové stavby, liniové stavby, inženýrské sítě, pozemní komunikace
 • doplňující inženýrsko-geologický průzkum pro detailní upřesnění základových poměrů staveniště
 • zatřídění těžitelnosti a rozpojitelnosti zemin a hornin ve výkopech podle platné ČSN 73 6133
 • modelový návrh zajištění stavební jámy, návrh způsobu odvodnění jámy, posouzení vlivu podzemní vody na stavební konstrukce
GEOLOGICKÉ DOZORY NA STAVBÁCH A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
 • přebírka základové spáry – ověření geotechnické kvality základové půdy plošných základů
 • geologická dokumentace vrtů a dozor při provádění pilotových základů
 • vypracování technologického postupu pro vybudování zemního tělesa (násypu, zásypu apod.) včetně výběru a posouzení vhodného materiálu, návrh technologie úpravy zemin
 • kontrola kvality provádění zemního tělesa – kontrola zhutnění zemin a geotechnických parametrů zemních materiálů
 • řešení příčin poruch stavebních konstrukcí vlivem porušení základové půdy
 • konzultační činnost pro operativní řešení geotechnických problémů na staveništi
INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
 • inženýrsko-geologické mapování a rajónování
 • vytipování a zhodnocení stavebních rizik a potenciálních střetů zájmů
VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD (PRŮZKUMY PODLE ČSN 75 9010)
 • orientační průzkum pro nenáročné stavby v jednoduchých poměrech (rešerše geologických a hydrogeologických poměrů, odborný odhad koeficientu vsaku, modelový návrh vsakovacího systému a definování podmínek pro dimenzování)
 • podrobný a doplňkový průzkum pro náročné stavby nebo ve složitých poměrech (ověření vsakovacích poměrů lokality na základě vsakovacích zkoušek v průzkumných sondách, výpočet koeficientu vsaku, modelový návrh vsakovacího systému a definování podmínek pro dimenzování), vsakovací zkouška se provádí nálevem určitého objemu vody do vrtu, kopané sondy, nebo rýhy
 • analýza rizik při realiclenaer
  zaci vsakování (ve specifických případech při riziku ohrožení vodních zdrojů)
TECHNICKÉ VRTNÉ A SONDÁŽNÍ PRÁCE
 • jádrové vrtání Ø 110-305 mm technologií nárazového vrtání na sucho do hloubky 20 m soupravami typu ABDS Botec a HVS 257 v zeminách a horninách
 • maloprofilové jádrové vrtání Ø 80 mm ručně přenosnou soupravou v nepřístupném terénu v zeminách a měkkých zvětralých horninách do hloubky 2-4 m
 • strojně hloubené (bagrované) rýhy šířky 0,4-1 m do hloubky 2-4 m
 • sondy středně těžké dynamické penetrace do hloubky v závislosti na geologickém prostředí
Laboratorní rozbory
 • mechanika zemin a hornin, geotechnické zkoušky, fyzikálně-chemické a bakteriologické analýzy vzorků podzemní vody jsou součástí průzkumů a jsou prováděny ve spolupráci s akreditovanými laboratořemi.